Adatvédelem

 

Adatkezelési tájékoztató

 

  

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

1       Az adatvédelmi tájékoztató célja. 3

2       Változáskövetés. 3

3       Általános rendelkezések. 3

4       Jogszabályi háttér. 3

5       Fogalmak. 4

6       Az adatkezelő adatai 5

7       Az adatfeldolgozók. 5

8       Kezelt személyes adatok köre és kapcsolódó információk. 6

8.1          Cookiek (Sütik) 6

8.2          Önéletrajzi adatok. 7

8.3          Hírlevélküldéssel kapcsolatos személyes adatok. 7

8.4          Telefonon / E-mailen történő kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés során megadott személyes adatok. 8

8.5          Online hibabejelentéshez kapcsolatos személyes adatok. 8

9       Adattovábbítás. 8

10     Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 9

10.1       Átlátható tájékoztatás joga. 9

10.2       Hozzáféréshez joga. 9

10.3       Adathordozáshoz való jog. 9

10.4       Helyesbítés joga. 9

10.5       Elfeledtetéshez való jog. 9

10.6       Tiltakozás joga. 10

10.7       Adatkezelés korlátozásához való jog. 10

10.8       Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 10

11     Bírósághoz fordulás. 10

12     Hatósági eljárás. 11

13     Egyéb rendelkezések. 11

 

 

 

 

 

1     Az adatvédelmi tájékoztató célja

Az adatvédelmi tájékoztató célja a CD Hungary Ingatlanhasznosító, Forgalmazó és Szolgáltató Zrt. (Továbbiakban: CDH) által a munkavállalói személyes adatokon kívül kezelt személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek és szabályok definiálása az adatvédelem elveinek, valamint az adatbiztonság követelményeinek érvényesülésének érdekében.

2     Változáskövetés

A CDH adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://cdhungary.com/adatvedelem címen.

A CDH fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

3     Általános rendelkezések

A CDH a személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

 • A CDH a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi a szükséges adminisztratív, logikai, és fizikai biztonsági és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.
 • A CDH az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 • A CDH, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési tájékoztatóban és a releváns hatályos jogszabályokban leírtaknak.

4     Jogszabályi háttér

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat a CDH az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. A CDH. által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);

 

 

5     Fogalmak

Fogalom

Leírás

érintett

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

személyes adat

Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

hozzájárulás

Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl: ujj-, tenyérlenyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

nyilvánosságra hozatal

Az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

adatállomány

Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

harmadik személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

 

 

6     Az adatkezelő adatai

 • Az adatkezelő cég neve:                   CD Hungary Ingatlanhasznosító, Forgalmazó és Szolgáltató Zrt.
 • Az adatkezelő székhelye:                 1023 Budapest, Vérhalom u. 12-16.
 • Az adatkezelő postacíme:                1023 Budapest, Vérhalom u. 12-16.
 • Cégjegyzékszám:                                01 10 044768
 • Adószáma:                                           12856956-2-41
 • Kapcsolattartó:                                   Hrabina Edit
 • Az adatkezelő telefonszáma:           +36-1 325-71-77
 • E-mail cím:                                           cdhungary@cdhungary.com

7     Az adatfeldolgozók

 • Az adatfeldolgozó cégneve:             Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft.
 • Az adatfeldolgozó székhelye:          1023 Budapest, Bécsi út 3-5- 5.em. 56
 • Cégjegyzékszám:                                01 09 738703
 • Adószáma:                                          13504786-2-41

 

 

 

-

8     Kezelt személyes adatok köre és kapcsolódó információk

8.1         Cookiek (Sütik)

Szolgáltató az Érintett számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az Érintett azonosítására, kizárólag az Érintett gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó a Szolgáltatónak nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.

A felhasználó jogosult böngészője beállításával megtiltani az egyedei azonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén. A felhasználó jogosult a honlapok megtekintésekor felugró ablakban tiltani a marketing és egyéb jellegű cookie-k alkalmazását.

Adatkezelés célja

A Szolgáltató a cookie-kat abból az adatkezelési célból célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az Érintettek honlaphasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint a honlap látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, a honlap megnyitásakor az érintett felugró ablakban szabályozhatja a Cookiek működését.

Kezelt adatok köre

A kezelésre kerülő személyes adatok a Google Analytics által használt Cookiek, a honlap működését segítő Cookiek, valamint marketing célú Cookiek.

Érintettek köre

Az adatkezelés során érintett minden érdeklődő személy, aki kapcsolatfelvételt kezdeményez

Adatkezelés időtartama

A látogatást követő 1 év.

Hozzájárulás visszavonhatósága

A hozzájárulás visszavonható e-mailben vagy telefonon, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét.

Személyes adat megadásához kapcsolódó kötelezettség / Következmények személyes adat megadásának megtagadása esetén

Ha az érintett nem járul hozzá a cookiek futtatásának elfogadásához, a honlapot „lassabban” böngészheti.

 

 

 

8.2         Önéletrajzi adatok

A honlapon / egyéb felületeken megadott elérhetőségekre (e-mail) a megadott álláshirdetésekre önéletrajz küldhető.

Adatkezelés célja

A Szolgáltató által meghirdetett munkakör betöltése, alkalmazotti jogviszony létesítése

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, az érintett személy az életrajz elküldésével önként hozzájárul adatai kezeléséhez.

Kezelt adatok köre

A kezelésre kerülő személyes adatok az érintett neve, telefonszáma, e-mail címe, iskolái, valamint az életrajzban szereplő egyéb, megadott adatai.

Érintettek köre

Az adatkezelés során érintett minden érdeklődő személy, aki az álláshirdetésre önként jelentkezik

Adatkezelés időtartama

A tárolás időtartama a felvett munkatárs próbaidejének lejárata, de maximum 6 hónap.

Hozzájárulás visszavonhatósága

A hozzájárulás visszavonható e-mailben vagy telefonon, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét.

Személyes adat megadásához kapcsolódó kötelezettség / Következmények személyes adat megadásának megtagadása esetén

Az érintett köteles az adatok megadására, a felvételi folyamat a kért adatok nélkül nem indítható el. Ha az érintett a személyes adatot nem adja meg, akkor a jelentkezés automatikusan elutasításra kerül.

 

8.3         Hírlevélküldéssel kapcsolatos személyes adatok

Adatkezelés célja

Marketing célú megkeresés, rendezvénnyel kapcsolatos információkról tájékoztatás küldése

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy önkéntes hozzájárulása

Kezelt adatok köre

A hírlevélre történő feliratkozásnál megadott személyes adatok (Név, E-mailcím)

Érintettek köre

Az adatkezelés során érintett minden érdeklődő személy, aki kapcsolatfelvételt kezdeményez

Adatkezelés időtartama

Hozzájárulás visszavonásáig

Hozzájárulás visszavonhatósága

Hozzájárulását az hirlevel@cdhungary.comcímre küldött e-mailben, vagy a hírlevélben szereplő linkre kattintva bármikor visszavonhatja.

Személyes adat megadásához kapcsolódó kötelezettség / Következmények személyes adat megadásának megtagadása esetén

Ha az érintett nem járul hozzá, vagy visszavonja a hozzájárulását a hírlevélküldéshez, akkor nem kap hírlevelet.

 

 

 

 

 

 

8.4         Telefonon / E-mailen történő kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés során megadott személyes adatok

Adatkezelés célja

Az érintettek kérdéseinek megválaszolása, tájékoztatás, az érintettek kérésére árajánlat küldése

Adatkezelés jogalapja

Az érintett személy önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, az adatok felvételét az érintett kezdeményezi.

Kezelt adatok köre

Az érintett neve, telefonszáma és saját e-mail címe.

Érintettek köre

Az adatkezelés során érintett minden érdeklődő személy, aki kapcsolatfelvételt kezdeményez.

Adatkezelés időtartama

5 év

Hozzájárulás visszavonhatósága

A hozzájárulás visszavonható e-mailben vagy telefonon, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét.

Személyes adat megadásához kapcsolódó kötelezettség / Következmények személyes adat megadásának megtagadása esetén

Az adatok megadása önkéntes.

 

8.5         Online hibabejelentéshez kapcsolatos személyes adatok

Adatkezelés célja

Az érintettek személyre szabott kiszolgálása, valamint az érintettek kérésére információ küldése

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése.

Kezelt adatok köre

Felhasználónév, jelszó

Érintettek köre

Hibabejelentést végző személy

Adatkezelés időtartama

5 év

Hozzájárulás visszavonhatósága

Az adatkezelés jogalapja nem az érintett hozzájárulása.

Személyes adat megadásához kapcsolódó kötelezettség / Következmények személyes adat megadásának megtagadása esetén

Ha az érintett a személyes adatot nem adja meg, akkor az online hibabejelentés nem tehető meg.

 

 

 

9     Adattovábbítás

Jogosultak és kötelesek vagyunk minden olyan rendelkezésére álló és általunk szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására minket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kényszerít. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

 

 

10 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

10.1    Átlátható tájékoztatás joga

Az érintett alapvető joga a megfelelő, átlátható tájékoztatáshoz való jog, mely kötelezettségként az adatkezelőnél jelentkezik. Az Adatkezelő az érintettet tömören, átláthatóan, érthetően, könnyen hozzáférhető formátumban, világosan és közérthető módon tájékoztatja az adatkezelés körülményeiről, illetve az őt megillető jogosultságokról.

Tájékoztatás kérés esetén indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül megadjuk a tájékoztatást.

10.2    Hozzáféréshez joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

10.3    Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

10.4    Helyesbítés joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

10.5    Elfeledtetéshez való jog

Az adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni ha az alábbi indokok valamelyikének fennáll:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
 • kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
 • kínálásával kapcsolatosan került sor.

Azmennyiben a kezelt adat jogérvényesítéshez, vagy például hatóság felé történő elszámoláshoz szükséges, az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek alapján folytatható.

A törlés során annak kötelezettsége a bevont adatfeldolgozókra is vonatkozik.

10.6    Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

10.7    Adatkezelés korlátozásához való jog

Korlátozás esetén a személyes adatokat pusztán tárolni lehet, egyéb adatkezelés kizárólag az érintett hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése céljából, illetve közérdekből történhet. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül.

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

10.8     Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Profilalkotást a CDH nem végez.

11 Bírósághoz fordulás

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

 

12 Hatósági eljárás

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://naih.hu

 

13 Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A CDH a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

2018.05.23